POLITYKA PRYWATNOŚCI
NA STRONIE INTERNETOWEJ
english-mentors.pl

§ 1
Podstawowe informacje

 1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://english-mentors.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
 2. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje wymagane przez Rozporządzenie RODO.
 3. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies.
 4. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Strona – serwis internetowy https://english-mentors.pl/ ;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Strony;
  3. Administrator Danych – English Mentors Steven Baker, ul. Zeusa 38/22
   Kowale 80-180;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Stronę i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny Strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

§ 2
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
(Obowiązek informacyjny)

Administratorem Twoich danych osobowych jest English Mentors Steven Baker, ul. Zeusa 38/22, Kowale 80-180, NIP: 6040210474, REGON: 382029826 (w niniejszej klauzuli zwana Administratorem Danych).

§ 3
Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
 1. w celach kontaktowych (podstawa przetwarzania danych artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celach związanych z realizacją umowy, w tym w szczególności spełnienia warunków gwarancyjnych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator Danych przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator Danych korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się w Polityce Cookies.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi Strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze Strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Na Stronie Administrator Danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora Danych zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych, polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

§ 4
Podmioty, którym mogą być udostępnione dane

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które wskażesz w swoim oświadczeniu lub w przypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 2. Ponadto, Twoje dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora Danych tj.: serwisanci, w tym systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, firmy hostingowe.
 3. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Twoje dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności.
 4. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 5. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej.
 6. Na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony Twoich danych jest identyczny, jak we wszystkich krajach członkowskich Unii.

§ 5
Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat).
 2. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
 3. Dane osobowe kandydatów, zainteresowanych pracą English Mentors Steven Baker, są przetwarzane w postaci nadesłanych do nas aplikacji i CV.
 4. Dane osobowe pracowników przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w prawie pracy.
 5. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług i będą przechowywane przez Administratora Danych do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.
 6. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora Danych. Administrator Danych nie będzie ich dłużej wykorzystywał lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

§ 6
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług przez Administratora Danych.
 4. Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia poufności danych wdrożyliśmy procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych wyłącznie upoważnionym pracownikom, którzy przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami.
 2. Podjęliśmy również działania niezbędne do tego, aby nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, ale tylko w koniecznym zakresie do wykonania przez nich obowiązków służbowych.
 3. Informacje przesyłane poprzez Stronę, w tym poprzez formularz kontaktowy, są zaszyfrowane protokołem SSL i pozostają niewidoczne dla osób trzecich.

§ 8
Adres do korespondencji

 1. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Ci powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora Danych.
 2. W przypadku skierowania w/w korespondencji Administrator Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzieli Ci odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam przekażesz, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni. Wówczas poinformujemy Cię w terminie 1 miesiąca o takim wydłużeniu.

§ 9
Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora Danych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom, dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.
 2. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 20.10.2022.